Produktioner: Svenskt stål

Bild från föreställningen Svenskt stål. Foto: Adam Blomberg, 2007

Mannen och manlighet

Vi lever i ett samhälle där män som grupp har en överordning över kvinnor som grupp. Makten manifesterar sig på de flesta områdena i samhället. Mannen som kön har mer politisk makt, ekonomisk makt, mer fysisk makt än kvinnan som kön.

Samhället är uppbyggt på klassiskt manligt beteende. Klassiskt manligt beteende lönar sig. Men det finns mycket som tyder på att detta långsamt är satt i förändring. Samhället har inte längre något behov av fysisk styrka. En klassisk manlig känsla som aggressivitet ses som positiv bara inom idrotten, annars är det en belastning. Mannen missbrukar mest, begår flest brott, dör oftare en våldsam död, utbildningsnivån sjunker. Mannen som kön håller på att förlora sina positioner gentemot kvinnan som kön.

För när mycket pekar åt fel håll för mannen som kön pekar mycket år rätt håll för kvinnan. Kvinnor lever längre, når bättre kunskapsresultat, har en bättre utbildningsnivå. Utbildningsnivån ökar, en allt större andel av elever på högskolorna är kvinnor. Skillnaden i inkomst håller långsamt på att jämnas ut.

Arbetar- och underklassens män börjar redan nu märka att de är på väg, eller redan är, omkörda på en rad olika plan av kvinnorna som grupp. Snart är det medelklassens tur.

Ofta är männens svar, som grupp, att i varierande grad söka manliga gemenskaper där konkurrensen från kvinnorna helt enkelt inte finns. Yrken tas gradvis över av kvinnor. Föreningsliv tas över av kvinnor. Politikens tas över av kvinnor. Det finns inte många områden i samhället där kvinnor inte kommer in och vill ha plats. Ett av de områden där det inte sker är idrotten som ju i hög grad är könssegregerad. Som en naturlig följd samlas många män inom idrotten eller som åskådare till idrott.