Stadgar för Kulturföreningen Ormen

 1. Föreningen:

  Kulturföreningen Ormen är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening.

 2. Föreningens ändamål och verksamhet:

  Föreningen skall vara en mötesplats för kulturens olika uttrycksmedel, med teatern som ett nav för verksamheten. Föreningen vill medverka till att sprida en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa.

 3. Medlemskap:

  Medlem kan den bli som erlägger fastställd medlemsavgift.

 4. Medlems skyldigheter:

  Varje medlem är skyldig att följa föreningens stadgar.

 5. Medlemsavgift:

  Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som skall beslutas av föreningsmötet. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 6. Uteslutning:

  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmötet genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

 7. Föreningsmöten:

  Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 10 medlemmar begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg.

 8. Årsmötet:

  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
  2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
  3. Fastställande av dagordningen.
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  5. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Val av styrelseledamöter enligt §10.
  7. Val av revisorer enligt §12.
  8. Val av tre medlemmar att utgöra valberedning.
  9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.
  10. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen minst en vecka före mötet.
 9. Styrelse:

  Föreningens löpande verksamhet handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, minst tre ordinarie ledamöter, och två suppleanter. Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då mer än hälften av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter blivit kallade och minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsemöten är öppna för samtliga medlemmar.

 10. Val av styrelse:

  Val av ordförande, minst två ordinarie ledamöter, och en suppleant skall ske på årsmötet udda år. Val av vice ordförande, minst en ordinarie ledamot, och en suppleant skall ske på årsmötet jämna år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt inom eller utom styrelsen de funktionärer som den finner erforderliga.

 11. Revisorer:

  Föreningen skall ha två revisorer samt en revisorssuppleant.

 12. Val av revisorer:

  Val av en revisor skall ske på årsmötet udda år. Val av en revisor samt en revisorssuppleant skall ske på årsmötet jämna år.

 13. Ändring av stadgarna:

  För beslut om ändring av stadgarna fordras två-tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra efterföljande föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet.

 14. Föreningens upplösande:

  För beslut om föreningens upplösande fordras två-tredjedels majoritet av närvarande medlemmar vid två på varandra efterföljande föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet. Vid det sista av dessa möten skall även fastställas hur föreningens tillgångar skall disponeras.

 

Stadgarna ändrades senast 2023-04-17.